Opis systemu

Opis Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego

Powódź jest jednym z najgroźniejszych żywiołów - największym statystycznie niszczycielem ludzkiego dobytku. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że kataklizm powodzi może wystąpić praktycznie wszędzie. Groźne są nie tylko duże rzeki, ale także intensywne opady oraz niewielkie cieki wodne często na wyrost nazywane rzekami. Po powodzi 2001 r. w Starostwie Staszowskim powstała idea budowy Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych (LSOP), którego zadaniem byłoby wcześniejsze ostrzeganie o możliwości wystąpienia powodzi skierowane do mieszkańców i użytkowników terenów zalewowych, tak żeby mogli się oni do niej przygotować – zabezpieczyć dom i dobytek przed zniszczeniem. Funkcjonujący obecnie w kraju system ochrony przeciwpowodziowej sprowadza się w praktyce do reakcji na zdarzenie, które już wystąpiło oraz późniejszej odbudowy zniszczeń. Lokalny system ostrzeżeń powodziowych ułatwić ma ostrzeganie mieszkańców oraz służb kryzysowych przed powodzią.

Na Lokalny System Ostrzeżeń Powodziowych składają się rozwiązania organizacyjne i techniczne obejmujące następujące moduły:

 Sieć pomiarowa. Monitorowanie środowiska prowadzone będzie w oparciu o sieć pomiarową IMGW uzupełnioną o 4 automatyczne posterunki pomiarowe zlokalizowane na terenie powiatu i tworzące lokalny system monitoringu powodziowego. Posterunki te służyć będą również jako źródło danych dla narzędzi prognostycznych, które będą eksploatowane w starostwie. Ich funkcje przedstawiają się następująco:

  • Mała Wieś – posterunek meteorologiczny dla osłony górnej części zlewni Kacanki w przypadkach wysokich opadów deszczu
  • Jasień (Korytnica) – posterunek wodowskazowy kontrolujący odpływ ze zbiornika Chańcza. Górny warunek brzegowy dla modelu transformacji w korycie Czarnej
  • Solec Nowy – posterunek meteorologiczny dla dostarczenia wyników pomiarów dla modelu opad-odpływ górnej części zlewni Wschodniej po profil Wilkowa.
  • Wilkowa – posterunek łączony meteorologiczny i wodowskazowy dla dostarczania wyników pomiarów dla modelu opad-odpływ górnej części zlewni Wschodniej po profil Wilkowa oraz górny warunek brzegowy modelu transformacji w korycie Wschodniej.

 Moduł prognoz i analiz. Wyniki pomiarów ze stacji LSOP oraz wybranych posterunków IMGW będą składowane na serwerze lokalnym i przetwarzane przez oprogramowanie wspomagające zainstalowane w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego. Pozwoli to na prognozowanie możliwości wystąpienia powodzi na podstawie informacji pochodzących z systemu monitoringu i prognoz z IMGW oraz analizę scenariuszy rozwoju sytuacji i ustalenie, dla każdego z nich jakie obiekty znajdują się na zagrożonym obszarze i kto jest w niebezpieczeństwie. Informacje te udostępnione będą współpracującym jednostkom samorządu terytorialnego, inspekcjom, służbom i strażom odpowiedzialnym za ochronę przed powodzią.

Ostrzeganie o zagrożeniu powodziowym

 Przygotowanie i rozesłanie ostrzeżeń do służb, mieszkańców, właścicieli firm i instytucji realizowane będzie wielotorowo (internet, radio, telewizja, telefonia analogowa, telefonia cyfrowa oraz dostępne systemy powiadamiania stosowane przez Obronę Cywilną, Państwową Straż Pożarną i Policję tj. syreny alarmowe, cyfrowe syreny głośnomówiące, megafony instalowane na samochodach), z wykorzystaniem środków komunikacji gwarantujących dotarcie do każdej z zagrożonych grup. W ramach LSOP powstaje Telefoniczny System Powiadamiania i Alarmowania umożliwiający przekazanie ostrzeżenia o zagrożeniu powodziowym bezpośrednio mieszańcom i użytkownikom terenów zalewowych. Ważnym elementem tego modułu jest kontrola reakcji na ostrzeżenia.

 Edukacja powodziowa. Skuteczność oddziaływania komunikatów ostrzegawczych jest ściśle powiązana z wiedzą odbiorców na temat zagrożenia powodziowego, działania systemu ostrzeżeń oraz rodzaju i zakresu pomocy, jaką mogą od niego uzyskać.

Stałe działania edukacyjne i informacyjne animowane i koordynowane będą przez powiat, ale realizowane w gminach. Działania te powinny pozwolić zbudować i utrzymać wysoki poziom świadomości mieszkańców odnośnie charakteru zagrożeń powodziowych, działania LSOP oraz racjonalnych zachowań sprzyjających ograniczaniu skutków powodzi.

Zasięg katastrofalnych zatopień powodzi 2001 roku oraz wielkość strat nimi spowodowanych uświadomiły podmiotom odpowiedzialnym za ochronę przeciwpowodziową potrzebę stworzenia odpowiednich narzędzi umożliwiających wcześniejsze prognozowanie wystąpienia powodzi oraz precyzyjne wskazanie rejonów największego zagrożeń dla mieszkańców, ich mienia oraz infrastruktury zarówno prywatnej jak i publicznej.

Funkcjonowanie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych przyniesie Powiatowi Staszowskiemu niewątpliwe korzyści w postaci:

  • Precyzyjniejszej diagnozy zagrożeń powodziowych z dłuższym wyprzedzeniem umożliwiającym skuteczniejsze przygotowanie się na nadchodzącą powódź.
  • Możliwości szybkiego i skutecznego powiadamiania mieszkańców i służb o nadchodzącym niebezpieczeństwie (nie tylko powodzi)
  • Aktywizacji mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie samodzielnych działań zmniejszających negatywne skutki powodzi
  • Zwiększenia poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
  • Poprawy systemu zarządzania ochroną środowiska oraz osiągnięcia przyjętych w nim standardów;
  • Zwiększenia atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej oraz warunków dla rozwoju przedsiębiorstw;
Wykonanie: Tomasz Marszał
Copyright: A-STER
MODx Content Management System